Beüzemelés Ubuntu operációs rendszeren

Válassza ki, hogy mely
technológiát szeretné alkalmazni:

AXAMOP Beüzemelése Docker segítségével:

Csomagok frissítése:

 1. sudo apt-get update
 2. sudo apt-get update
 3. apt-transport-https \
 4. ca-certificates \
 5. curl \
 6. gnupg \
 7. lsb-release

Docker GPG kulcs hozzáadása:

 1. sudo apt-get updatcurl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpge

Stabil repository felállítása:

A stabil szó után nightly vagy test kapcsolók hozzáadásával lehetséges a további éjszakai és/vagy teszt repository felállítása.
 1. echo \
 2. "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 3. $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Docker telepítése:

 1. sudo apt-get update
 2. sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

A telepítés helyességének ellenőrzése:

 1. sudo docker run hello-world

Docker Image hozzáadása:

 1. sudo docker load --input tar_kiterjesztesu_docker_image

A hozzáadás helyességének ellenőrzése:

 1. sudo docker images

Docker volume elkészítése:

 1. sudo docker volume create axam-volume

axamop.properties elkészítése:

 1. filestorage=/path/of/your/filestorage
 2. axamop.isSnapshotVersionAllowed=tre
 3. axamop.isVersionCheckRequired=true
 4. axamop.development-mode-enabled=true
 5. axamop.production-mode-enabled=true
 6. # Database
 7. spring.datasource.url=jdbc:sqlserver://yourUrl:yourPort;databaseName=yourDatabaseName
 8. spring.datasource.username=yourUsername
 9. spring.datasource.password=yourPassword
 10. #Quartz
 11. spring.quartz.properties.org.quartz.jobStore.driverDelegateClass=org.quartz.impl.jdbcjobstore.MSSQLDelegate
 12. management.endpoints.web.exposure.include=*
 13. # Starup user init
 14. startup.init.user.gipszjakab=ROLE_DEPLOYER,ROLE_ENVIRONMENT_ADMIN,ROLE_APPLICATION_ADMIN,ROLE_DIAGNOSTICS_ADMIN,ROLE_USER_ADMIN,ROLE_TESTER
 15. spring.boot.admin.client.url=http://yourClientUrl:yourClientPort
 16. spring.boot.admin.client.username=yourClientUsername
 17. spring.boot.admin.client.password=yourClientPassword
 18. spring.liquibase.drop-first=true
 19. spring.liquibase.enabled=true
 20. logging.file=your/logfile/path

Hozzáadott Docker Image futtatása:

 1. sudo docker run --publish 8080:8080 --env-file /properties_file_path/axamop.properties --mount source=axam-volume,destination=/axam docker_image_neve

Az AXAMOP elérhető a localhost:8080-on.

AXAMOP Beüzemelése Tomcat segítségével:

OpenJDK telepítése:

 1. sudo apt update
 2. sudo apt install default-jdk

Tomcat felhasználó elkészítése:

 1. sudo useradd -r -m -U -d /opt/tomcat -s /bin/false tomcat

Tomcat telepítése:

 1. wget https://downloads.apache.org/tomcat/tomcat-8/v8.5.65/bin/apache-tomcat-8.5.65.tar.gz -P /tmp
 2. sudo tar xf /tmp/apache-tomcat-9*.tar.gz -C /opt/tomcat
 3. sudo ln -s /opt/tomcat/apache-tomcat-9.0.27 /opt/tomcat/latest

Tomcat konfigurálása:

 1. sudo chown -RH tomcat:tomcat /opt/tomcat/latest
 2. sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service
Tartalom:
 1. [Unit]
 2. Description=Tomcat 9 servlet container
 3. After=network.target
 4. [Service]
 5. Type=forking
 6. User=tomcat
 7. Group=tomcat
 8. Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java"
 9. Environment="JAVA_OPTS=-Djava.security.egd=file:///dev/urandom -Djava.awt.headless=true"
 10. Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat/latest"
 11. Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat/latest"
 12. Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/latest/temp/tomcat.pid"
 13. Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"
 14. ExecStart=/opt/tomcat/latest/bin/startup.sh
 15. ExecStop=/opt/tomcat/latest/bin/shutdown.sh
 16. [Install]
 17. WantedBy=multi-user.target

AXAMOP telepítőcsomag hozzáadása:

A megkapott .war kiterjesztésű telepítőcsomag bemásolása, a /opt/tomcat/latest/webapps .

AXAMOP property file hozzáadása:

 1. sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

Kiegészítés:

 1. Environment="axam_property_source_location=file:/path_in_the_system/axamop.properties"

axamop.properties elkészítése a megadott helyre (példaadatok):

 1. filestorage=/path/of/your/filestorage
 2. axamop.isSnapshotVersionAllowed=tre
 3. axamop.isVersionCheckRequired=true
 4. axamop.development-mode-enabled=true
 5. axamop.production-mode-enabled=true
 6. # Database
 7. spring.datasource.url=jdbc:sqlserver://yourUrl:yourPort;databaseName=yourDatabaseName
 8. spring.datasource.username=yourUsername
 9. spring.datasource.password=yourPassword
 10. #Quartz
 11. spring.quartz.properties.org.quartz.jobStore.driverDelegateClass=org.quartz.impl.jdbcjobstore.MSSQLDelegate
 12. management.endpoints.web.exposure.include=*
 13. # Starup user init
 14. startup.init.user.gipszjakab=ROLE_DEPLOYER,ROLE_ENVIRONMENT_ADMIN,ROLE_APPLICATION_ADMIN,ROLE_DIAGNOSTICS_ADMIN,ROLE_USER_ADMIN,ROLE_TESTER
 15. spring.boot.admin.client.url=http://yourClientUrl:yourClientPort
 16. spring.boot.admin.client.username=yourClientUsername
 17. spring.boot.admin.client.password=yourClientPassword
 18. spring.liquibase.drop-first=true
 19. spring.liquibase.enabled=true
 20. logging.file=your/logfile/path

Tomcat elindítása:

 1. sudo systemctl daemon-reload
 2. sudo systemctl start tomcat
 3. sudo systemctl status tomcat

Tűzfal beállítása:

 1. sudo ufw allow 8080/tcp

Tomcat Web Management Interface konfigurálása:

 1. sudo nano /opt/tomcat/latest/conf/tomcat-users.xml
<tomcat-users> kiegészítése:
 1. <role rolename="admin-gui"/>
 2. <role rolename="manager-gui"/>
 3. <user username="admin" password="admin_password" roles="admin-gui,manager-gui"/>